Andre undervisningsmaterialer

Her på siden kan du finde links til nye og inspirerende undervisningsmaterialer om ekstremisme, kritisk tænkning og digital dannelse.

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme

www.stopekstremisme.dk

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme blev etableret som led i satspuljeaftalen for 2017 . Formålet med centeret er at styrke den danske indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering både nationalt, lokalt og online. Centeret understøtter således det forebyggende arbejde blandt kommuner, regioner, kriminalpræventive samarbejder, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, foreningslivet m.v. Centeret skal fremme brugen af en vidensbaseret forebyggelsesindsats og medvirke til at sikre, at der kan sættes hurtigt og målrettet ind i sager, hvor der er risiko for radikalisering. Centeret tilbyder rådgivning om udvikling af handlingsplaner til forebyggelse af ekstremisme, vejledning til fagpersoner om handlemuligheder i bekymringssager samt opkvalificerende kurser – ofte i samarbejde med andre aktører. Derudover gennemfører centeret en række metodeudviklende projekter og tilbyder konkrete værktøjer som mentorer, forældrecoaches og unge dialogskabere.

For at understøtte den tværgående koordinering af forebyggelsesindsatsen er der er i tilknytning til centeret etableret en koordinationsgruppe med deltagelse af relevante nationale myndigheder samt repræsentanter fra blandt andet KL og Danske Regioner.

Centeret er en del af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Omtanke Online

www.omtankeonline.dk

Omtanke Online er et omfattende onlinebaseret undervisningsmateriale målrettet lærere, undervisere og pædagoger på grundskolens overbygning, ungdomsuddannelser og i fritidsklubber. Formålet med materialet er at understøtte dialogen om, hvordan man bør færdes online. Gennem fagtekster, begrebsafklaring, opgaveløsning og introduktion til redskaber arbejdes der målrettet med de unges digitale dannelse og kritisk tænkning ved at sætte fokus på emner som kildekritik, propagandateknikker, den dobbelte rolle som producent og modtager på sociale medier, selfie-kultur og selviscenesættelse samt fake news og konspirationsteknikker.

Nettets Vildveje

www.medieraadet.dk

Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har udviklet magasinet Nettets vildveje om løgn, manipulation og propaganda online i samarbejde med  Medierådet for Børn og Unge, Politiets Efterretningstjeneste

Magasinet Nettets Vildveje – om løgn manipulation og propaganda online er målrettet forældre til unge og andre voksne der har daglig kontakt med unge – lærere, klubpersonale o.a. Magasinet har til formål at skærpe læserens refleksion og kritiske stillingtagen til det de møder på nettet, med baggrund i grundtanken om, at digitalt dannede voksne har større forståelse for og mod til at håndtere hvordan de kan hjælpe og vejlede de unge på nettet. I publikationen kan man fordybe sig i film, podcasts og tekst, der bl.a. belyser grooming, sårbarhed og radikalisering; hatespeech og ytringsfrihed; fake news og misinformation; og algoritmer, digitale fodspor og ekkokamre.